25 år med Hela Människan

Hela Människan Botkyrka Salem hette mellan 1980 och 1999 DKSN-RIA Botkyrka-Salem. Därefter ändrades namnet till Hela Människan Botkyrka Salem. Namnändringen var en anpassning till det nya namnet på riksorganisationen.

I denna ”jubileumsberättelse” vill vi sammanfatta de första 25 årens  verksamhet. För att inte förvilla begreppen används i här genomgående det nya namnet på organisationen.

Ladda hem 25 års skrift som pdf
 
 hm_25_ar.pdf

Avslutning

2007-09-29 19:17

Då man läser protokoll och verksamhetsberättelser upptäcker man snart att verksamheten haft både sina höjder och sina djupa dalar. Men
genomgående överraskas man av ett starkt engagemang för utsatta människor. Stor beredskap till förändring och utveckling, men också besvikelse över bristande resurser och sorg över att inte samhället alltid förstått att uppsatta de insatser som gjorts.

Läs mer: Avslutning
 

Ekonomi och resurser

2007-09-29 19:16

Verksamheten har finansierats dels genom anslag från Botkyrka kommun och dels genom anslag från huvudmännen. Botkyrka kommun har av  naturliga skäl svarat för huvuddelen av finansieringen. Det kan samtidigt konstateras att omfattningen av kommunens stöd har varierat och av den anledningen har Hela Människan Botkyrka Salem ständigt levt med osäkerhet om det skulle finnas ekonomiska resurser att bedriva planerad verksamhet .

Det första året erhöll Hela Människan ett anslag på 120 000 kronor. AMS-medel utgjorde också en betydande del av finansieringen. 1985 svarande AMS för mer än halva omsättningen på 650 000 kronor. Den totala omsättningen var under rätt många år av 1980-talet mellan 500 000- 700 000 kronor. Under 1990-talet har kommunens anslag varierat mellan 400 000 och 600 000 kronor. I början av 2000-talet minskades kommunens anslag till en av de lägsta under många år 450 000 kronor. Osäkerheten avseende ekonomin var en av de faktorer som gjorde att styrelsen övervägde att föreslå kyrkorna att upphöra med verksamheten. Det upplevdes alltför tungt att ständigt leva i den osäkerhet avseende finansieringen som man upplevt ett antal år.

Ett extra representantskapsmöte beslöt dock att fortsätta verksamheten och försöka få tillstånd en stabilare ekonomisk bas än de varierande årsanslagen från kommuner och huvudmän utgjorde. I anslutning till detta  övertog ocksåHela Människan Botkyrka Salem huvudmannaskapet för Brytpunken en anhörigverksamhet för anhöriga som lever nära personer med missbruksproblem

Under 2005 har verksamheten utökats med ett EU-projekt som vänder sig till långtidsarbetslösa och ett självhjälpscenter Södertörn. Men dessa verksamheter ligger vid sidan om berättelsen om de första 25 åren med Hela Människan Botkyrka Salem.
 
 
 

 
 

Något om verksamheterna genom de 25 åren

2007-09-29 19:15

 

Under alla år har det bedrivets en öppen caféverksamhet, en mötesplats för personer med missbruksproblem. Under lång tid hade man öppet måndag-fredag mellan 9.00-13.00. Dessutom öppet hus två kvällar i veckan samt under några år även  söndagsöppet genom att en av de tidigare besökarna i den öppna verksamheten tog ansvar för detta.

Under alla år har man fört besöksstatistik avseende den öppna caféverksamheten. Räknar man samman besök under de 25 åren så får man en imponerande siffra av ca 80 800 besök d v s omkring 3 200 i genomsnitt per år. Under tiden i ABC huset var antalet besök ett antal år över 5 000 delvis beroende på närheten till annan verksamhet i ABC-huset. Under problemen i anslutning till mögelsanering och sjukskrivningar var besökantalen omkring 1000 per år. Verksamheten besöks av personer hemmahörande i både Salem och Botkyrka.

I Botkyrka finns sedan 2003 ett särskilt avtal avseende den öppna verksamheten, som dock inte täcker de faktiska kostnaderna för det öppethållande som gäller. Salems kommun  ger ett årligt anslag som stöd till Café Ria och därmed till de personer från Salem som kommer till caféet. I anslutning till den öppna verksamheten har också serverats luncher och levererats matkassar/helgkassar i större eller mindre omfattning.

Genom alla år har personalen deltagit i olika former av samverkan med kommunala organ. Under många år i den sk stora missbruksgruppen. Man fanns också med i den centrala missbruksgruppen inom socialtjänsten med Berit Åström som dynamisk chef. I anslutning till verksamheten förekom också läger sommartid tillsammans med en grupp ansvariga i Botkyrka pingstförsamling och under senare delen av 90 talet en höstvecka i Junsele.

Samarbete har funnits med Alkoholpoliklinikerna liksom med missbruksenheten i Storvreten, Huddinge sjukhus missbruksenhet och med dess chefsläkare Johan Liljenberg. Vid julhelgen hade man under många år julbord på både julafton och juldagen, i huvudsak sponsrade av Alfa Laval och lokala affärer. Kurs för ensamföräldrar har förekommit  i Fittja

Övernattningsrummen fyllde under något år en vikig funktion. 1990 förekom 621 övernattningar. Verksamheten var dock förhållandevis kostsam på grund av ett betydande personalbehov och det visade sig att kommunen inte var beredd att svara för dessa kostnader. Av den anledningen var man tvungen att upphöra med verksamheten.

1992 presenterade styrelsen tre olika alternativ avseende verksamhet och kostnader för kommunerna med en förhoppning om att kommunerna skulle vara beredd att gå in i ett större åtagande avseende de personer som utgjorde  målgruppen för Hela Människans verksamhet. Men några sådana framtåsyftande beslut togs aldrig av vare sig Botkyrka eller Salems kommuner. Projektet maRIA i mitten av 90-talet vände sig till kvinnor från 25 år och uppåt med en utsatt livssituation. Projektet pågick i drygt tre år och
berörde i genomsnitt tre till fyra deltagare.

I början av 2000-talet fördes omfattande diskussioner i styrelsen om behovet av att medverka till att lösa bostadsfrågan för den personkrets som berördes av Hela Människans verksamhet. Bl a skedde ett anbudsförfarande där dock Botkyrka kommun avbröt upphandlingen, då man ansåg kostnadsläget alltför högt. I ett särskilt Hemlöshetsprojekt i Botkyrka har Hela Människan också medverkat. Ännu finns dock ingen konkret lösning på boendefrågan för personer med missbruksproblem som har svårt att få tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden.

Förutom regelbundna överläggningar med Botkyrka kommun förs överläggningar och samtal med Salems kommun avseende hur verksamheten kan utvecklas på ett sådant sätt att den ännu bättre svarar mot de behov som finns där. Det gäller bl a Brytpunkten och Självhjälpscenter Södertörn

 

Lokaler där verksamheten har bedrivits

2007-09-29 19:14

Genom åren har verksamheten bedrivits i en rad olika lokaler. Från början höll man till i pingstkyrkan till januari 1982. Därefter bedrivs verksamheten på Länsmansvägen 6, f d ”Knutis” 1982 till 1988, då fastigheten revs.

Under ungefär ett års tid var verksamheten förlagd till Dalhems skola i väntan på att nya lokaler skulle iordningsställas i den barack som fanns bakom nuvarande kyrkokansliet. Där inrättades RIA-gården  och där bedrevs verksamheten mellan åren 1989- 1994. Lokalerna där gav bra förutsättningar för att utveckla verksamheten, dels i form av några övernattningsrum för utsatta kvinnor och dels i form av en snickarverkstad. Botkyrka kommun stod under denna tid för i stort sett samtliga lokalkostnader utöver det årliga anslag som gavs. Man torde mot den bakgrunden kunna konstatera att de kommunala anslagens storlek sedan dess aldrig kommit upp till den nivå som gavs verksamheten under dessa år.

1994 var det dags igen, nu skulle baracken rivas och verksamheten flyttades till ABC-huset. Där bedrevs verksamheten till 1999, då man fick tillgång till bättre lokaliserade lokaler på KP Arnoldssons väg, mitt emot busstationen, där verksamheten också idag bedrivs.

Mögelproblem drabbade slutet av verksamheten i ABC huset men följde också med till KP Arnoldssons väg. Där lokalerna måste saneras och tillfälliga lokaler ordnades sju trappor upp i ”Posthuset”. Mögelproblemen innebar långa sjukskrivningar för personalen och kraftiga störningar i verksamheten. Efter saneringen av lokalerna på KP Arnoldssons väg har lokalerna förnyats. Detta gäller även möbler och övriga inventarier.

 
 

Anställda

2007-09-29 19:14

Totalt antal anställda under den 25 åren har varit 32 personer. Somliga under kort tid, andra under många år, somliga på heltid, halvtid eller i form av timanställningar. En del har finansierats genom anställningar med lönebidrag.

En av de som haft olika former av anställningar  under lång tid och fortfarande rycker in vid behov är Ulla Sameland som började sin första anställning 1991. Lauretta Sandberg som fortfarande finns kvar som en av våra anställda började som praktikant 1995. Ett stort antal praktikanter från olika utbildningar har dessutom tillbringat längre eller kortare praktik-
perioder på RIA.

Hela Människan Botkyrka Salems förste föreståndare var Bernt Svensson han arbetade 1980-1991. Bernt Svensson efterträddes av Marina Larsson som innehade tjänsten till sin pensionering 2003. Mats Wåhleman tillträde sedan som enhetschef 2003. Det innebär att under de 25 åren har endast tre personen innehaft tjänsten som föreståndare för verksamheten

Utöver dessa anställda har genom åren ett stort antal volontärer och frivilliga gjort betydande insatser. Låt oss nämna några som får representera olika delar av denna stora grupp av  medarbetare. Gunnar Sameland som utan någon anställning under många år var kaplan och ett viktigt stöd för både besökare och personal. Bernard Lethmetz ansvarade under flera år för en snickar- och hobbyverksamhet i anslutning till den öppna verksamheten. Bernt Andersson var samtalsledarare under några år vid en eftermiddagsverksamhet i en samtalsgrupp ”kafferasten”.

 

Styrelser och ordföranden

2007-09-29 19:13

53 personer har genom åren varit ledamöter av styrelsen. Den som varit ledamot under flest antal år är Sven-Erik Sandberg som var ledamot av styrelsen i 15 år, varav 12 år som ordförande.

Till skillnad från nämnder och styrelser i kommuner och landsting innebär inte ett arbete i Hela Människans styrelse ett extra tillskott till den egna plånboken, utan endast att mycken tid tas i anspråk för ideellt arbete.

Alla de ideella insatser som utförts genom åren är ett av de betydande plusvärden som en organisation som Hela Människan kan tillföra arbetet bland utsatta människor i våra kommuner.

Hela Människan Botkyrka Salems ordförande genom åren har varit:
• Sven O Fritz Botkyrka pingstförsamling  1980-1985
• Margareta Hjort Svenska kyrkan 1985,1986
• Majlis Leth,  Svenska kyrkan 1987- 1989
• Sven Sandberg, Botkyrka  pingstförsamling 1990-2002
• Bernt Wåhleman, Tumba missionsförsamling 2003-

Som framgår av ovanstående har medlemmar från Botkyrka pingstförsamling varit ordförande i Hela Människan Botkyrka Salem i 18 av de 25 åren. Det är ett uttryck för ett stort engagemang och en betydande beredskap att ge av sin tid för att förbättra livsvillkoren för en mycket utsatt grupp av våra kommuners innevånare.
 
 
 

 
 

Den första verksamhetsberättelsen

2007-09-29 17:50

I den första årsberättelsen 1981 kan vi läsa om vad RIA anser viktigt
nämligen att:
• människor av olika anledningar kan söka hjälp utan risk för registrering och dokumentation av deras problem
• människor har en plats dit man kan gå för att få samtala utan risk att samtalet förs vidare
• människor av olika kategorier möts i samma lokal och där kan lära känna varandra
• man får hjälp att byta miljö och komma ifrån sitt drogberoende
• man får träffa människor som kan inge tro på de egna möjligheterna att lösa sina problem
• man utan att bli betraktad som underlig har någon att tala med även i religiösa frågor


Dessutom konstaterar man att verksamheten har inneburit att
• människor fått någon att tala med
• förståelse har skapats mellan missbrukare och icke missbrukare
• ensamhet har kunnat brytas
• bostäder ordnats betydligt snabbare
• samlevnadsfrågor har kunnat klaras upp
• människor har blivit absolutister
• relationerna med samhället förbättrats vilket visat sig i bland annat ökade anslag och personella resurser

Även om formuleringarna i det som idag är Hela Människans värdegrund och målsättningar avviker från vad som här skrevs så känns tankarna och utgångspunkterna i hög rad aktuella.

Den kassabehållning som redovisades vid det konstituerande sammanträdet 1980 var 59 kronor och 20 öre . Omsättningen hade dock varit 180 000 kronor.

 

Så var början

2007-09-29 17:49

Initiativet till att starta en verksamhet bland personer med missbruksproblem togs i Botkyrka kristna samarbetsråd i slutet av 1970-talet. En av de drivande personerna bakom bildandet av Botkyrka DKSN-RIA 1980 var Ingvar Eriksson. Denne fick dock aldrig uppleva det formella beslutet att bilda Hela Människan Botkyrka då han hastigt avled innan den första årsstämman. Det finns anledning att i denna tillbakablickande berättelse påminna om att denna organisation liksom de flesta andra kan söka anledningen till sin tillblivelse dels i ett tydligt behov och dels i att någon eller några engagerade personer beslutat sig för att medverka till att en organisation bildas som möter ett uttalat behov. Det är en sanning som vi 25 år senare har all anledning att påminnas om.

Vid representantskapsmöte i april 1980 bildades RIA-Botkyrka, stadgar fastställdes och en styrelse utsågs. Ombuden som beslutade kom från Botkyrka församling, Grödinge församling, och Tumba församling av Svenska kyrkan samt Broängskyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Botkyrka pingstförsamling, Grödinge baptistförsamling, Rönninge och Tumba missionsförsamlingar.